Pánská Point & Sweater,Komfortní boty,T-shirts,Šaty,Byty obuvi,Baleríny a pantofle kvalitní a nejlepší služby pro Vás.

Měny:
Úvod >  Ochrana osobních dat

Prohlášení o ochraně osobních dat


Ochrana va?eho soukromí je pro nás d?le?itá. Tato politika vysvětluje, jak budeme shroma??ovat, pou?ívat a zve?ejňovat osobní údaje, poskytnete p?i pou?ívání těchto stránek. Je to v?dy, nebo vytvo?it osobní informace p?es internetové volby.
. 1 Jak m??eme chránit své soukromí?
Ve bezpe?nosti va?ich osobních informací je pro nás velmi d?le?itá. Nikdy nebudeme prodávat nebo pronajímat va?e osobní informace t?etím stranám za ?ádnych okolností. Va?e d?věra je velmi vysoká, a bude pracovat v oblasti bezpe?nosti a d?věrnosti osobních údaj?, ?e nás chrání, a pou?ít jej pouze jako máme v na?ich zásad ochrany soukromí.
na proces vyměny informací, v době, kdy se sna?íme zajistit bezpe?nost va?ich dat ?ifrováním vstupní informace se softwarem bezpe?nostní Socket Layer (SSL). Je d?le?ité, aby ostatní lidé se zabránilo neoprávněnému heslo nebo napadnout po?íta?. Je proto nezbytné zajistit okam?ité odpojení od ukon?ení náv?těvě webu, pokud stejny po?íta? s jinymi lidmi.
. 2. Jaké osobní údaje u?ivatel?, které shroma??ujeme?
Na?ím hlavním cílem shroma??ování osobních informací je p?izp?sobit a zlep?ování na?ich slu?eb. Shroma??ujeme následující typy informací od na?ich u?ivatel?:
Informace, které nám poskytnete:
jsme p?ijímat a ukládat ve?keré informace, které zadáte na na?ich webovych stránkách nebo v na?ich jinak, nap?. V platném va?e jméno, e-mailovou adresu a dal?í informace, ?e uvedete. M??ete si zvolit, aby nám poskytli ur?ité informace, ale pak nebudou moci vyu?ívat mnoho na?ich speciálních funkcí, jako je komentování na na?ich webovych stránkách, vytvo?ení u?ivatele nebo e-mailu m??ete získat program, aby Post hlásí. osobní údaje nám poskytnete, budou pou?ity pro tyto ú?ely jako reakce na va?e po?adavky pro některé vyrobky a slu?by, p?izp?sobení obsahu reklamy vidět a komunikovat.
. 3. Jak pou?íváme informace, které shroma??ujeme
◆ M??eme pou?ít informace, které shroma??ujeme :.
* bid operovat, zlep?ení a udr?ení web
* Vlastní a / nebo personalizovat své komunikaci a zá?itek z nakupování.
* Lépe reagovat na po?adavky slu?eb zákazník?m.
* pot?ebuje komunikovat s vámi o nákupu, informace o ú?tu nebo zákaznicky servis.
* pro komunikaci s vámi o na?ich produktech a událostech a jiné propaga?ní ú?ely.
* zlep?ení svého podnikání.
* Správa soutě?í, propaga?ní akce, ?i pr?zkumy. dal?í nabídky na místě
◆ Pou?íváme cookies:
* pamatovat polo?ky v nákupním ko?íku
* rozpoznat, kdy jste. najdete na na?ich webovych stránkách.
* * Ulo?it pro potvrzení, ?e u?ivatelé jsou p?ihlá?eni s p?ihlá?ením Va?e u?ivatelské jméno nebo e-mailu (ale nezapomněl), co? usnadňuje aby se p?ipojili.
.
* Povolení pou?ití Express Checkout
* Analyza chování náv?těvník?
Poznámka.
Pokud nechcete p?ijímat cookies pak m??ete zablokovat úpravou nastavení va?eho prohlí?e?e. Nicméně, pokud je zablokovat, nebudete moci pou?ívat v?echny související s funkcí na?ich webovych stránek, v?etně úprav funkcí pomocí vytvo?ení u?ivatelského profilu.
4. Vá? souhlas
◆ pou?itím na?ich stránek souhlasíte s na?í dohodou ochrany osobních údaj?.
◆ Jako ?len na?ich stránkách, m??ete dohodnou na sdílení hlavní mno?ství informací s ostatními ?leny komunity, v?etně jména, umístění centra, profilového obrázku a některé dal?í základní informace. ? Za ú?elem ú?asti v jakychkoli dal?ích funkcí, a obecně prospě?né práce a vyměnné programy, je nutné změnit nastavení ochrany osobních údaj? pro více informací, v?etně v?ech jeho obsahu vytvá?eného u?ivateli na stránce svého profilu a sdílet v?echny své ?innosti na místě.
zpět
frui-vita.cz
Copyright ©2018 www.artmarty.cz - Byty obuvi. Baleríny a pantofle, Pánská Obuv Komfortní boty.